Om projektet

Hållbart resande i Örebroregionen är ett treårigt projekt som ska få fler personer att gå, cykla och åka kollektivt till jobbet och på tjänsteresor istället för att ta bilen. Projektet är en viktig del i arbetet att uppnå våra regionala energi- och klimatmål samt målet i vår regionala utvecklingsstrategi. Där står det att Örebroregionen ska vara en attraktiv och pulserande region för alla. Projektet är uppdelat i sex delaktiviteter som alla ska bidra till att andelen hållbara persontransporter i företag och organisationer i regionen ökar. Detta ska i sin tur leda till minskade koldioxidutsläpp och ökad hållbar tillväxt.

Sex delaktiviteter

 1. Plattform för hållbart resande
  Projektet ska etablera ett nätverk för hållbara transporter för erfarenhetsutbyte och operativt arbete med hållbart resande för kommuner, företag och andra viktiga aktörer.
 2. Fördjupad reserådgivning och resfria möten
  Projektet ska skapa en verktygslåda för reserådgivning samt arbeta med reserådgivning i företag och organisationer.
 3. Prova-på-kampanjer för kollektivtrafiken
  Prova-på-kampanjer för kollektivtrafiken riktade mot företag och organisationer och deras anställda ska genomföras i de områden som har god kollektivtrafik.
 4. Metodutveckling av åtgärder för hållbart resande kopplat till fysiska åtgärder
  Projektet ska genomföra åtgärder för hållbart resande till ett objekt i länstransportplanen samt utvärdera om insatserna gett resultat. Det valda objektet är en cykelväg i Karlskoga kommun. Läs intervjun med projektledare Jan Berglöf.
 5. Örebro cyklar och åker buss till jobbet
  Örebro kommun kommer att genomföra en kampanj med fokus på att få över vanebilister som arbetspendlar till gång, cykling och kollektivtrafik.
 6. Cykelvänlig arbetsplats i Örebroregionen
  Kampanjen Cykelvänlig arbetsplats ska genomföras i två omgångar, med företag och organisationer samt deras anställda som målgrupp.

Vad ska projektet leda fram till?

Projektmålet är att skapa ett regionalt samordnat effektivt arbete med hållbart resande i företag och organisationer både på en strategisk och på en operativ nivå. Det ska i sin tur leda till förändrade attityder hos målgrupperna till att åka kollektivt, förändrade beteenden i hur och när vi reser i tjänsten och ett mer jämställt resande. Detta ska i sin tur ge en minskning av koldioxidutsläpp samt bättre folkhälsa.

Förväntat resultat vid projektavslut är att det i deltagande företag och organisationer sker en:

 • Minskning av koldioxidutsläpp från tjänsteresor och arbetspendling.
 • Ökning av antalet anställda som går, cyklar och åker kollektivtrafik till arbetet och vid tjänsteresor.
 • Ökning av användningen av distans- och IT-teknik istället för faktiska arbets- och tjänsteresor.
 • Arbetsresor och tjänsteresor som genomförs i länet är mer jämställda i och med att lika många män som kvinnor använder kollektivtrafik, cyklar och går.

Projektets effektmål är att:

 • De regionala målen kring kollektivtrafikens marknadsdel uppnås.
 • Folkhälsan förbättras genom ökad vardagsmotion.
 • Utsläppen av koldioxid från resande minskar.
 • Användningen av energi till resor minskar.
 • Att jämställdheten ökar vad gäller hållbara resval.
 • Attraktivare arbetsplatser genom att företagen har förbättrat möjligheterna för personalens hållbara resande.

Finansiering

Projektet får stöd av Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från Region Örebro län.

Följande aktörer deltar och medfinansierar projektet: Askersunds kommun, Degerfors kommun, Hallsbergs kommun, Karlskoga kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, Nora kommun, Örebro kommun, Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro universitet.

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är flera års diskussioner med bland annat kommunerna om behovet av att arbeta regionalt med att öka det hållbara resandet. Under 2015 och 2016 genomförde Region Örebro län en förstudie för att få underlag inför ett framtida arbete med hållbart resande i länet. Utifrån förstudien togs projektet Hållbart resande i Örebroregionen fram.